Memrise

แอพพลิเคชั่น Memrise ตอบทุกโจทย์ความต้องการที่จะเก่งภาษา

ซึ่งปัจจุบันการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศมีมากขึ้นและเป็นภาษาที่เราต้องใช้ในการสื่อสารเป็นภาษากลางของโลกก็คือภาษาอังกฤษและวันนี้เรามี Application สำหรับการเรียนรู้และฝึกภาษาต่าง ๆเมื่อเราต้องไปอยู่ต่างประเทศมาให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือ แอพพลิเคชั่น Memrise เป็น Application ที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากมายกว่า 100 ภาษามีการใช้งานกันเป็นอย่างมาก ทั่วทั้งโลกเพราะเป็น Application ที่ช่วยให้เราพูดภาษาได้มากยิ่งขึ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย […]

Read More →